19/12/2012

Desseins éternels/Eternal Destinies/Eeuwige bestemmingen, all voices

This is the tenth blog post to document the preparation of my performance of Olivier Messiaen's 'La Nativité du Seigneur' at the Orgelpark in Amsterdam on 21 December, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

The tempo of this piece is 'extremely slow'. It is completely given up to religious contemplation and very typical of Messiaen. The performer may think of a natural phenomenon, rather than an expression of human feelings. The video shows in particular the thumb and second finger of the right hand, which have a central role in playing the melody. See the previous blog post for a video of the left hand.


Het tempo van dit stuk is 'uitzonderlijk langzaam'. Het staat geheel in het teken van religieuze contemplatie en is zeer kenmerkend voor Messiaen. De uitvoerder kan eerder denken aan een natuurverschijnsel dan aan een uitdrukking van menselijke emoties. De video laat in het bijzonder de duim en de wijsvinger van de rechterhand zien, die een centrale rol hebben in het spelen van de melodie.

Desseins éternels/Eternal Destinies/Eeuwige bestemmingen, preliminary exercise

This is the ninth blog post to document the preparation of my performance of Olivier Messiaen's 'La Nativité du Seigneur' at the Orgelpark in Amsterdam on 21 December, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

This video shows a preliminary exercise for the piece: to play the accompaniment with the left hand and the feet in a slow, regular rhythm. In this way, the performer can fully concentrate on fluent chord progressions.


Deze video laat een voorbereidende oefening voor het stuk zien: het spelen van de begeleiding met de linkerhand en de voeten in een langzaam, regelmatig tempo. Op deze manier kan de uitvoerder zich geheel concentreren op vloeiende akkoordverbindingen.

15/12/2012

Les Bergers / The Shepherds / De Herders - part two, all voices

This is the eighth blog post to document the preparation of my performance of Olivier Messiaen's 'La Nativité du Seigneur' at the Orgelpark in Amsterdam on 21 December, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

For organ students, Les Bergers is very suitable to start practising Messiaen's oeuvre. It is technically not so difficult, has a characteristic rhythm (groups of two en three semiquavers) and asks for the legato which is essential for his music. For the right wrist, Les Bergers is an excellent exercise in rotation. See the previous blog post for the left hand and the pedal.


Voor orgelstudenten is Les Bergers heel geschikt om kennis te maken met het oeuvre van Messiaen. Het is technisch niet al te moeilijk, heeft een kenmerkende ritmiek (groepjes van twee en drie zestienden) en vraagt om een legato dat essentieel is voor zijn muziek. Voor de rechterpols is Les Bergers een uitstekende oefening in rotatie. Zie de vorige blog post voor de linkerhand en het pedaal.


11/12/2012

Les Bergers / The Shepherds / De Herders - part two, left hand and pedal

This is the seventh blog post to document the preparation of my performance of Olivier Messiaen's 'La Nativité du Seigneur' at the Orgelpark in Amsterdam on 21 December, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

For a cheerful, elegant performance of this passage, the middle voices have to be played with a fluent legato. The wrist is relaxed and can move freely in all directions, for instance to support the thumb legato. Quick finger substitutions make me think of the movements of a spider.


Voor een opgewekte, elegant uitvoering van deze passage dienen de middenstemmen met een vloeiend legato te worden gespeeld. De pols is ontspannen en kan naar believen in alle richtingen bewegen, bijvoorbeeld om het duimlegato te ondersteunen. Snelle vingerwisselingen doen mij denken aan de bewegingen van een spin.

06/12/2012

Les Bergers / The Shepherds / De Herders, part one

This is the sixth blog post to document the preparation of my performance of Olivier Messiaen's 'La Nativité du Seigneur' at the Orgelpark in Amsterdam on 21 December, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

I like to think of this passage as a descent of awareness among the shepherds that something extraordinary has happened. Just before pressing each new chord, the fingers feel the keys very briefly, to have optimum control of touch. The melodies at the end of this video are played with a similar elegance as many of the bird songs in later works.


Ik zie deze passage als het neerdalen van een besef temidden van de herders dat er iets buitengewoons is gebeurd. Net voor het indrukken van ieder nieuw akkoord voelen de vingers heel kort de toetsen, om optimale controle over het toucher te hebben. De melodieën aan het slot van deze video worden met een zelfde soort elegantie gespeeld als vele van de vogelgezangen in latere werken.

03/12/2012

La Vierge et l'Enfant / The Virgin and the Child / De Maagd en het Kind, part three

This is the fifth blog post to document the preparation of my performance of Olivier Messiaen's 'La Nativité du Seigneur' at the Orgelpark in Amsterdam on 21 December, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

A return to the calmness of the beginning. The passage at the end should not be played too fast. It has a lovely, mild character, like the smile of a madonna on a renaissance painting.


Een terugkeer naar de rust van het begin. De passage aan het slot moet niet te snel worden gespeeld. Er is een lieflijke, milde stemming, als de glimlach van een madonna op een schilderij uit de renaissance. 

01/12/2012

La Vierge et l'Enfant / The Virgin and the Child / De Maagd en het Kind, part two, all voices

This is the fourth blog post to document the preparation of my performance of Olivier Messiaen's 'La Nativité du Seigneur' at the Orgelpark in Amsterdam on 21 December, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

The three layers together have, as so often in Messiaen's music, a hypnotic effect. The performer can not completely surrender to this; he has to observe permanently and remain in control. The atmosphere is, however contradictory this may seem, at the same time quiet and exalted.


De drie lagen tezamen hebben, zoals zo vaak in de muziek van Messiaen, een hypnotiserende werking. De uitvoerder zelf kan zich hier niet ten volle aan overgeven; hij moet voortdurend observeren en controleren. De stemming is, hoe tegenstrijdig dat ook mag lijken, tegelijkertijd rustig en geëxalteerd.