27/01/2013

Joseph Haydn - Pieces for a Musical Clock 1792 no 7

Nederlandse tekst zie onder de video

When I wrote that Haydn only used two octaves for these pieces, I forgot to mention that the number of pipes of the musical clock was not twenty-four, but sixteen, corresponding with twice the scale of C major and twice the leading note f#. This makes his achievement even more admirable.


Toen ik schreef dat Haydn voor deze stukken slechts gebruik maakte van een omvang van twee octaven, vergat ik te vermelden dat het aantal pijpjes van het instrument niet vierentwintig, maar zestien is, corresponderend met twee maal de toonladder van C groot en twee maal de leidtoon fis. Dit maakt zijn prestatie nog bewonderenswaardiger.


23/01/2013

Joseph Haydn - Pieces for a Musical Clock 1792 no 6

Nederlandse tekst zie onder de video

Again from the preface by Schmid:

"The exquisite delicacy of Haydn's works for musical clock demands of the performer an artless and unaffected style of playing and an affectionate absorption in the refined and sparkling nature of these little gems."


Nogmaals uit het voorwoord van Schmid:

"De exquise finesses van Haydns werken voor Flötenuhr vragen van de uitvoerder een ongekunstelde, naïeve manier van spelen en een liefdevolle verdieping in de fijnzinnige, fonkelende aard van deze kleine edelstenen."


18/01/2013

Joseph Haydn - Pieces for a Musical Clock 1792 no 3

Nederlandse tekst zie onder de video

From the preface by Schmid:

"Apart from the choice of delicate yet satisfying tone-colour, particular attention must be paid to the neatest possible execution of the decorative filigree-work, which is here treated with great affection by Haydn."
This is very true, as the seemingly easy pieces require in fact a well developed technique, more in an 18th century than a 19th century sense.


Uit het voorwoord van Schmid:

"Naast de keuze van delicate, doch verzadigde klankkleuren dient bijzondere aandacht te worden besteed aan een zo sierlijk mogelijke uitvoering van het decoratieve filigraanwerk, dat Haydn hier liefdevol behandelt."


Dit is heel juist, omdat de ogenschijnlijk eenvoudige stukjes om een goed ontwikkelde techniek vragen, meer op een 18e eeuwse dan een 19e eeuwse manier.

14/01/2013

Joseph Haydn - Pieces for a Musical Clock 1792 no 2

Nederlandse tekst zie onder de video

The following text is taken from the preface by Ernst Fritz Schmid:

"It must be stressed right away, on account of the tone-colour as much as anything, that this instrument (i.e. the musical clock, WT) has nothing to do with the steel comb mechanism which was developed only at the beginning of the nineteenth century, and which we now generally associate with the term 'musical box'. The musical clock is by no means necessarily connected with an actual clock having a face and hands, as the name might suggest. Often it consists solely of the musical mechanism, comprising a pinned cylinder, a pair of bellows, a row of tuned pipes and a clockwork motor driven by a spring or weight. In other words we have a genuine organ in miniature that is driven by mechanical means. The clockwork sets in motion the cylinder and the bellows, and the pipes are brought into play by the pins through a simple mechanical linkage."
Schmid also refers to a "curiously intractable, yet unbelievably lively, finely chiseled sound". These words I find inspiring when performing these exquisite pieces.


De volgende tekst is afkomstig uit het voorwoord van Ernst Fritz Schmid:

"Met nadruk moet worden gezegd, vanwege zowel de klankkleur als andere zaken, dat dit instrument niets te maken heeft met het mechanisme met stalen pennen dat pas aan het begin van de negentiende eeuwen werd ontwikkeld en dat wij nu algemeen associëren met de term 'speeldoos'. De Flötenuhr is in geen enkel opzicht als vanzelfsprekend verbonden met een uurwerk met front en wijzers, zoals de naam zou kunnen suggereren. Vaak bestaat het slechts uit een muzikaal mechaniek met een cilinder met pinnen, een paar balgen, een rij gestemde pijpen en een aandrijving met veer of gewicht. Met andere woorden, er is sprake van een echt miniatuur-orgel, dat mechanisch wordt aangedreven. De aandrijving brengt de cilinder en de balgen in beweging; de pijpen komen tot klinken door een eenvoudige mechanische verbinding."


Schmid spreekt ook van een "merkwaardig starre, maar ongelofelijk levendige, fijn besneden klank". Deze woorden vind ik inspirerend wanneer ik deze uitmuntende stukjes speel.

12/01/2013

Joseph Haydn - Pieces for a Musical Clock 1792 no 1

Nederlandse tekst zie onder de video

The upcoming blog posts will be in the sign of Joseph Haydn's Pieces for a Musical Clock. I play them from a transcription by Ernst Frits Schmid, published by Bärenreiter in 1954. The back cover of this edition gives the following information:

"The musical clock, a mechanically operated miniature organ, was the most popular mechanical musical instrument of the Rococo. Joseph Haydn wrote these pieces for a friend of his, a musician who wanted his musical clock to play nothing but music from the Viennese master. The transcription of these pieces for keyboard instrument now gives music lovers a chance to become acquainted with these delightful miniatures, besides providing interesting insights into a unique musical tradition."
A first series, written in 1792, has twelve pieces, one for each hour. It is amazing what Haydn is able to do here within a range of only two octaves.


De komende blog posts staan in het teken van Flötenuhr-Stücke van Joseph Haydn. Ik speel ze in een transcriptie van Ernst Fritz Schmid, uitgegeven door Bärenreiter in 1954. De achterkant van deze uitgave geeft de volgende informatie:

"De Flötenuhr, een automatisch aangedreven miniatuurorgel, was het meest geliefde mechanische muziekinstrument van de Rococo. Joseph Haydn schreef zijn Flötenuhr-Stücke voor een bevriende musicus, die zijn instrument alleen met muziek van de Weense meester wilde laten klinken. De transcriptie van deze stukken voor een toetsinstrument geeft muziekvrienden nu de kans deze klankvolle miniaturen te leren kennen en maakt interessante inzichten in deze kunstrijke muzikale traditie mogelijk."
Een eerste reeks, geschreven in 1792, heeft twaalf stukken, één voor ieder uur. Het is verbazingwekkend wat Haydn hier allemaal weet te doen binnen een omvang van slechts twee octaven.

01/01/2013

Listening to the fairies - Martijn Alsters, flute and Willem Tanke, organ

Nederlandse tekst zie onder de video

On 10 September, 2011 Martijn Alsters and I played a duet for flute and organ in the Grote Kerk in Breda. The organ part of this duet is a written composition, which crystallized out of improvisation. The flute part was improvised on the spot. The result is a cheerful piece, which plays a role in my artistic research Combining the avant-garde and the historical in improvisation, composition and interpretation at Leiden University. Through this research I aim at, among other things, making new, 21st century music with a nimbleness and transparency in the spirit of the 18th century. Actually, Martijn Alsters and I are preparing a full program for flute, alto flute, piccolo and organ. The audio recording in the following video has been made by Gerard Maters.


Op 10 september 2011 speelden Martijn Alsters en ik een stuk voor fluit en orgel, genaamd Listening to the fairies, in de Grote Kerk te Breda. De orgelpartij van dit duet is een improvisatorisch tot stand gekomen, maar uiteindelijk volledig uitgeschreven compositie. De fluitpartij werd ter plekke geïmproviseerd. Het resultaat is een onbekommerd, vrolijk stuk, dat een rol speelt in mijn artistiek onderzoek Combining the avant-garde and the historical in improvisation, composition and interpretation aan de Universiteit Leiden. Met dit onderzoek beoog ik onder meer nieuwe, 21e eeuwse muziek te maken met een lichtvoetigheid en transparantie in de geest van de 18e eeuw. Momenteel werken Martijn Alsters en ik aan een volledig programma voor fluit, altfluit, piccolo en orgel. De audio opname is gemaakt door Gerard Maters.