30/03/2013

Maurice Duruflé - Veni Creator, Prélude, bar 47-56 (3)

This is the fourth blog post to document the preparation of my live performance of Maurice Duruflé's Prélude, Adagio et Choral Varié sur le thème du "Veni Creator" at the Orgelpark in Amsterdam on 23 May, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

It is a great joy to practise slowly this wonderful four-part chorale, of which the main melody alternates between the tenor and the alto, and fully experience its beauty of harmony, melody, timbre and texture.


Het is een grote vreugde om deze prachtige vierstemmige zetting, waarvan de hoofdmelodie afwisselend in de alt en de tenor ligt, langzaam in te studeren en de schoonheid van harmonie, melodie, timbre en textuur ten volle te ervaren.

26/03/2013

Maurice Duruflé - Veni Creator, Prélude, bar 47-56 (2)

This is the third blog post to document the preparation of my live performance of Maurice Duruflé's Prélude, Adagio et Choral Varié sur le thème du "Veni Creator" at the Orgelpark in Amsterdam on 23 May, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

In bar 50, at the B-flat, there is a change from the fourth to the fifth finger of the left hand. This has to be practiced with care, as because of the high position of the melody in the pedal the organist might get out of balance and loose control over his playing.


In maat 50, op de Bes, is er een wisseling van de vierde naar de vijfde vinger in de linkerhand. Deze dient met aandacht te worden ingestudeerd, omdat de organist vanwege de hoge ligging van de melodie in het pedaal bij onvoldoende steun van de vijfde vinger uit balans dreigt te raken en de controle over het spel te verliezen.

20/03/2013

Maurice Duruflé - Veni Creator, Prélude, bar 47-56, (1), pedal only

This is the second blog post to document the preparation of my live performance of Maurice Duruflé's Prélude, Adagio et Choral Varié sur le thème du "Veni Creator" at the Orgelpark in Amsterdam on 23 May, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

This melody is to be played as gregorian chant is sung: fluently, almost without accents and with a quasi free rhythm. For this, a delicate touch and a lot of control is needed. As with every other detail, it is wise to practise this passage slowly again and again, even if one can play it at the right tempo. Only then a higher level of technique will be achieved.


Deze melodie wordt gespeeld zoals het gregoriaans wordt gezongen: vloeiend, vrijwel zonder accenten en met een quasi-vrij ritme. Hiervoor is een delicaat toucher van de voeten vereist en een hoge mate van controle. Zoals bij ieder ander detail, is het verstandig dit fragment steeds opnieuw in een laag tempo te oefenen, ook al kan men het in het juiste tempo spelen. Pas dan wordt een hoger niveau van techniek bereikt.13/03/2013

Maurice Duruflé - Veni Creator, Prélude, bar 1-46 (2)

This is the second blog post to document the preparation of my live performance of Maurice Duruflé's Prélude, Adagio et Choral Varié sur le thème du "Veni Creator" at the Orgelpark in Amsterdam on 23 May, 2012 at 20.15 h

Nederlandse tekst zie onder de video

The footwork in organ music since the 19th century is often much more than pedalling alone. In Duruflé's Veni Creator, for instance, a subtle operating of the swellbox by both feet is of great importance. Often this is done by the right foot, because of the usual position of the swellbox right from the middle, but sometimes the left has to take over if the right is doing something else. The video below shows examples of this. In bar 30 and 31, the bass line a/ b-flat/c-sharp has to be played legato, while the right foot operates the swellbox. Because of automized stop changes without the help of assistants it is recommended to include pushing foot pistons in the study process. I prefer to play without shoes because of greater supplesse and a more refined touch.


Het voetenwerk in orgelmuziek vanaf de 19e eeuw is dikwijls veel meer dan pedaalspel alleen. In Duruflé's Veni Creator bijvoorbeeld is een subtiele bediening van de zwelkast door beide voeten van groot belang. Meestal gebeurt dit door de rechtervoet, omdat de zwelkast normaal gesproken enigszins rechts van het midden is geplaatst, maar soms neemt de linker het over als de rechtervoet bezig is met iets anders. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onderstaande video. In maat 30 en 31dient de baslijn a - bes- cis legato gespeeld te worden met de linkervoet, terwijl de rechter de zwelkast bedient. In verband met automatisch doorregistreren zonder de hulp van assistenten is het aan te bevelen ook het indrukken van de voetpistons in het studieproces op te nemen. Ik speel bij voorkeur zonder schoenen, vanwege een grotere souplesse en een verfijnder toucher. Hiervoor is een hoge mate van controle vereist en daarom raad ik niet-gevorderde organisten aan op traditionele wijze met schoenen aan te spelen.10/03/2013

Maurice Duruflé - Veni Creator, Prélude, bar 1-46 (1)

This is the first blog post to document the preparation of my live performance of Maurice Duruflé's Prélude, Adagio et Choral Varié sur le thème du "Veni Creator" at the Orgelpark in Amsterdam on 23 May, 2012 at 20.15 h
Nederlandse tekst zie onder de video

In the autumn of 2011, Johan Luijmes invited me to play Prélude, Adagio et Choral Varié sur le thème du "Veni Creator" by Maurice Duruflé en Messe de la Pentecôte by Olivier Messiaen at the Orgelpark in Amsterdam on 23 May 2013. I accepted with much pleasure, in particular because over thirty years ago I had studied Duruflé's piece, but never performed in public. It is a masterpiece, a highlight of French-romantic organ literature and because of its severe technical difficulties I decided to restudy the piece long before the concert. From January 2012, I practised about ten to fifteen minutes every day, playing everything very slowly and learning by heart from the very start. I find this the ideal way of working. As a young man, I liked to study very difficult pieces like this in a short time, as a challenge to explore and expand my limits, but nowadays this has no meaning for me anymore and I prefer a long, slow and thorough preparation. Moreover, I enjoyed rediscovering the beauty of the composition gradually. In the meantime, I can play the piece at the required tempo, but with an eye to this blog I would like to start with commenting on passages played slowly, sometimes including hands and feet separately and stepwise from the beginning. Here is a video of bar 1-46 of the prelude, with the camera focused on the hands.


In het najaar van 2011 nodigde Johan Luijmes mij uit om op 23 mei a.s. in het Orgelpark te Amsterdam Prélude, Adagio et Choral Varié sur le thème du "Veni Creator" van Maurice Duruflé en Messe de la Pentecôte van Olivier Messiaen te spelen. Met veel genoegen ging ik op deze uitnodiging in, met name omdat ik het eerstgenoemde stuk ooit had ingestudeerd (ruim dertig jaar geleden), maar nooit in het openbaar had uitgevoerd. Het is een meesterwerk, een hoogtepunt van de Frans-romantische orgelliteratuur en vanwege de hoge moeilijkheidsgraad nam ik mij voor het stuk ruim van te voren opnieuw in te studeren. Vanaf januari 2012 heb ik er iedere dag zo'n tien à vijftien minuten aan besteed, alles heel langzaam spelend en meteen uit het hoofd lerend. Deze manier van werken beschouw ik als ideaal. Toen ik jong was hield ik ervan om een hele moeilijke stukken als deze in korte tijd in te studeren, als een uitdaging om grenzen te verkennen en verleggen, maar momenteel heeft dat geen betekenis meer voor mij en geef ik de voorkeur aan een langdurige, trage en grondige voorbereiding. Daarbij was het een groot plezier om de schoonheid van deze compositie geleidelijk aan te herontdekken. Inmiddels kan ik het stuk in de gevraagde tempi spelen, maar met het oog op deze blog wil ik graag beginnen met het toelichten van langzaam gespeelde passages, stap voor stap vanaf de eerste maat. Hier is een video van maat 1-46 van de prelude, met de camera gericht op de handen.